Nidhiya Menon

Melbourne Institute Seminar Series

Melbourne Institute Seminar Room
Room 6.05, FBE Building
111 Barry St, Carlton

Map

More Information

Arezou Zaresani

azaresani@unimelb.edu.au

Title: TBA

Abstract: TBA

Presenter: Nidhiya Menon, Brandeis University

The program coordinator of these seminars is Arezou Zaresani. If you would like to subscribe to the Melbourne Institute Seminar Series email list, please contact Arezou.